Hitrost, zanesljivost in znanje.

Izkoristite nepovratna sredstva razpisa

Poskrbimo za skladen regionalni razvoj

Poskrbimo za skladen regionalni razvoj

Z zakonsko opredelitvijo obmejnih območij kot območij, ki jim je v razvojnem smislu potrebno nameniti posebno pozornost, Republika Slovenija sledi cilju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja vseh območij na ozemlju naše države.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa, da so obmejna problemska prednostna območja vseh razvojnih politik.

To pomeni, da proračunski uporabniki pri pripravi programov spodbud in v razpisnih merilih javnih razpisov, ki jih RS izvaja na območju cele države, posebej upošteva obmejna problemska območja. Del finančnih sredstev se tako nameni za vlagatelje iz obmejnih območij ali se določi projektom iz teh območij dodatne točke pri izboru.

V okviru finančnih načrtov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za obmejna problemska območja se pripravljajo posebni ukrepi in sheme državnih pomoči na področjih priprave razvojnih projektov in krepitve razvojnega menedžmenta ter ustvarjanja novih delovnih mest s spodbujanjem investicij podjetij.

Sredstva proračuna pridobiva sklad za izvajanje finančnih spodbud in drugih storitev, povezanih s spodbujanjem regionalnega razvoja, na podlagi pogodb z organom, pristojnim za regionalni razvoj in drugimi ministrstvi. Sredstva se uporabljajo za dodeljevanje nepovratnih sredstev za spodbujanje razvojnih naložb in za oblikovanje rezervacij za kritje rizikov iz naslova izdanih garancij, kreditnih tveganj in kapitalskih vložkov.

3. točka 22. člena ZSRR-1 (Uradni list RS)

Znotraj teh spodbud sta na voljo dva večja razpisa:

1.) Javni razpis investicije s podporo investicijam: za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranitev delovnih mest bo država spodbudila visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij.

 • Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva
 • Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), praviloma bodo imeli prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih
 • Okvirna višina sredstev: 30 milijonov EUR
 • Višina sofinanciranja: intenzivnost skladno z novo karto regionalne državne pomoči, ki je še v usklajevanju pri Evropski komisiji, predvidoma od 15 % do 60 % vrednosti upravičenih stroškov, pri čemer bodo naslovljene investicije v vrednosti od 0,3 milijona do 1 milijona EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge dalje
 • Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022
 

2.) Javni razpis investicije po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2), čigar namen so subvencije v podporo investicijam podjetij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva skladno z regionalno shemo državne pomoči. Fokus bo na podjetjih s sedežem  na  obmejnih  problemskih  območjih in na drugih  problemskih območjih oz. na območjih, ki izkazujejo večje regionalne probleme v primerjavi z bolj razvitimi območji Slovenije s ciljem najmanj ohranjanja delovnih mest in rasti produktivnosti ob zelenem in digitalnem prehodu.

 • Upravičeni stroški: nakup osnovnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
 • Upravičenci: MSP, praviloma prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih
 • Okvirna višina sredstev: 20 milijonov EUR
 • Višina sofinanciranja: intenzivnost skladno z de minimis shemo državne pomoči, pri čemer bomo naslavljali investicije od 100.000 EUR do 300.000 EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju
 • Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad
 • Predvidena objava: predvidoma 1. kvartal 2022

 

Seznam občin, ki spadajo med obmejna problemska območja:

 • GORENJSKABohinj, Gorje, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Tržič, Žirovnica; 
 • GORIŠKAAjdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Kanal, Kobarid, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Tolmin, Vipava;
 • OBALNO-KRAŠKADivača, Hrpelje – Kozina, Komen, Sežana;
 • PRIMORSKO-NOTRANJSKAIlirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna;
 • JUGOVZHODNA SLOVENIJAČrnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Šentjernej;
 • POSAVSKABrežice, Kostanjevica na Krki;
 • SAVINJSKABistrica ob Sotli, Gornji Grad, Kozje, Luče, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Solčava, Šmarje pri Jelšah;
 • PODRAVSKACirkulane, Dornava, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ruše, Selnica ob Dravi, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Videm, Zavrč, Žetale;
 • POMURSKAApače, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,  Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Velika Polana;
 • KOROŠKAČrna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Muta, Podvelka, Prevalje,  Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.

Vir besedila: Pravno-informacijski sistem RS in SURS.
Vir slike: GURS, SURS, UMAR, MGRT. Avtor: mag. Janez Topolšek.

Podjetje Technotron kot razvojni partner

Podjetje Technotron smo pooblaščeni zastopnik avtomatiziranih skladiščnih sistemov enega vodilnih proizvajalcev, Hänel (Hänel Rotomat® in Hänel Lean-Lift®). Smo izkušeni, strokovno usposobljeni, uspešno vzdržujemo že več kot 100 tovrstnih projektov, zato vam pomagamo pri pridobivanju sredstev razpisa in implementaciji ustrezne rešitve.